Illinois State Fair Milking Shorthorn Heifers 2015 - Cowsmopolitan Dairy Magazine